TGES003 Expertise in Gerontology (2–3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Oman alan ammatillisen ja tieteellisen asiantuntijuuden monialaisuus ja tulevaisuuden osaamistarpeet
Oman asiantuntijuuden kehittymisen arviointi portfolion avulla
Oman osaamisen kuvaaminen ja markkinointi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin: 10 tuntia
Itsenäinen opiskelu, mm. portfoliotyöskentely, kirjallisuuteen tutustuminen

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja kehittymistään asiantuntijana
  • osaa sanoittaa omaa osaamistaan ja asiantuntijuutta
  • on sisäistänyt asiantuntijuutensa terveystieteellisen erityisluonteen
  • osaa analysoida oman tieteenalansa asiantuntijuutta yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista eri tehtävissä

Additional information

Opintojen viimeinen kevätlukukausi

Description of prerequisites

Terveystieteiden maisterin tutkintoon vaadittavat muut opinnot ja Asiantuntijaharjoittelu-kurssi suoritettu tai vähintään aloitettu.

Study materials

Työelämäpalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
Työelämäinformaation tietopalvelu: https://www.jyu.fi/tytti
Kurssilla ilmoitettava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching