SKIAINAVO Intermediate Studies in Finnish Language (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Suomen kielen aineopinnoissa tarkastellaan suomen kielen käyttöä, vaihtelua ja kehitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Kielellisiä ilmiöitä lähestytään tutkivalla otteella. Opinnot vahvistavat valmiuksia soveltaa kielitieteellistä tietoa kieliasiantuntijuuden tarpeisiin.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää kielen dynaamisena ja vaihtelevana ilmiönä

- hahmottaa kielenkäytön sosiaalisena ja kulttuurisena toiminana

- osaa eritellä monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä

- tuntee erilaisia kielikäsityksiä ja kieliopin kuvauksia sekä niiden kehitystä

- tuntee valitsemansa erityisalan tutkimussuuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä aineistoja

- osaa hakea, arvioida, tuottaa ja soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tai kieliasiantuntijuuden tarpeisiin

- tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä

- hallitsee tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman.

Structure

Select all (35 cr)