Bachelor's Degree Programme for Sign Language Experts

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

-

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut

· tuntee kielentutkimuksen ja erityisesti viittomakielentutkimuksen keskeiset käsitteet, menetelmät ja eettiset periaatteet

· osaa analysoida kielen ja erityisesti viittomakielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

· hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

· tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet ja niiden alakohtaiset erityispiirteet

· tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä viittomakielen kieliasiantuntijatyön eri alueilla ja vaiheissa

· hallitsee keskeiset työelämässä ja opinnoissa tarvittavat työskentelyn, tiedonhankinnan sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

· osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä

· arvostaa tieteellistä tietoa ja on valmis soveltamaan sitä viittomakielen kieliasiantuntijan työtehtävissä konkreettisesti

· ymmärtää yhteiskunnallisia keskustelunaiheita erityisesti oman alansa näkökulmasta ja tiedostaa omaan alaansa ja toimintaansa liittyviä kansallisia ja globaaleja vastuita

· tunnistaa oman osaamisensa ja alansa työllistymismahdollisuuksia sekä on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa

· on saavuttanut valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen tai muuhun jatkokouluttautumiseen.

Structure

Select all (180+ cr)