SVKP1042 Sign language communication 2 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla jatketaan suomalaisen viittomakielen taitojen tarkastelua eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta. Lisäksi opintojaksolla perehdytään viittomakieliseen viestintään vuorovaikutuksen näkökulmasta käyttäen hyväksi erilaisia teknologisia ratkaisuja ja suomalaisen viittomakielen korpusaineistoa. Tarkastellaan viittomakielisissä keskusteluissa ilmenevää sosiaalista ja tyylillistä variaatiota. Tutustutaan erilaisiin viittomakielisissä (ryhmä)keskusteluissa käytettäviin konventioihin. Harjoitellaan ja kehitetään omaa viittomista erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman ja muiden viittomisen analysoimiseen
  • tunnistaa viittomakielisessä vuorovaikutuksessa/ryhmäkeskusteluissa käytettäviä konventioita
  • tunnistaa viittomakielisissä keskusteluissa ilmenevän sosiaalisen ja tyylillisen variaation
  • osaa kehittää viittomakielisiä vuorovaikutustaitoja erilaisten viestintätilanteiden näkökulmasta
  • osaa käyttää eettisesti ja vastuullisesti suomalaisen viittomakielen korpusmateriaalia analysoidessaan vuorovaikutteista viittomakielistä keskustelua
  • ymmärtää viittomakieliseen vuorovaikutukseen liittyvien konventioiden merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Language:
Sign language
No published teaching