Master's Degree Programme in Security and Strategic Analysis

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Maisteriohjelmassa koulutetaan laaja-alaisia turvallisuuden asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia ja ilmiöitä globaalissa ympäristössä. Maisteriohjelman opinnoissa käsitellään turvallisuusympäristöä ja sen muutosta, kriisejä ja konflikteja sekä globalisaation, teknologian kehittymisen ja digitalisaation merkitystä niihin. Keskeinen osa maisteriohjelmaa on myös strategisen analyysin osaaminen: maisteriohjelma tarjoaa valmiudet turvallisuuteen liittyvän tiedon hankintaan, käsittelyyn ja analysointiin niin, että yhä monimutkaisemman turvallisuusympäristön ymmärtäminen, hallinta ja ennustaminen on mahdollista.

Learning outcomes

(Nämä osaamistavoitteet ovat tiivistelmä osaamistavoitetaulukosta, joka on osoitteessa https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/tutkinto-ohjelmat/ops-2020-2023-1/tsamo-osaamistavoitteet-2020-2023.pdf )

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija 1) hallitsee turvallisuuteen ja strategiseen analyysiin liittyvät keskeiset käsitteet ja tuntee tärkeimmät alaan liittyvät tietolähteet, 2) tuntee keskeisimmät tieteelliset tutkimusmenetelmät, 3) on tutustunut systemaattiseen tapaan toteuttaa tutkimusta sekä 4) tuntee joitakin alaan liittyviä teorioita ja ajattelumalleja ja tutkimustuloksia.

Lisäksi hän 5) käsitteellistää turvallisuuden laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi sekä ymmärtää sen osana globaalia ympäristöä niin yksilön, yhteiskunnan, turvallisuuden kuin liiketoimintamahdollisuuksienkin kannalta, 6) ymmärtää informaation hallinnan ja strategisen tiedustelun merkityksen erilaisten organisaatioiden toiminnassa, 7) tuntee informaation hallinnan ja strategisen keskeisimmät työtavat ja analyysimenetelmät sekä 8) ymmärtää syvällisesti ainakin yhtä turvallisuuden ja strategisen analyysin osa-aluetta.

Structure

Select all (95+ cr)