TSAS7022 Hybridivaikuttaminen ja turvallisuus (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssin aikana käsitellään erityisesti kyber- ja informaatiovaikuttamista sekä sitä, miten ne liittyvät muihin vaikuttamisen muotoihin muodostaen hybridivaikuttamisena tunnetun kokonaisuuden. Osallistujat oppivat luentojen, tapausesimerkkien ja ryhmätöiden avulla ymmärtämään erilaisia hybridiuhkia ja niitä haavoittuvuuksia, joihin ne kohdistuvat sekä niitä strategisia tarkoitusperiä, jotka ovat tällaisen vaikuttamisen takana. Kurssilla pohditaan myös sitä, kuinka hybridivaikuttamiselta voidaan suojautua.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee hybridivaikuttamisen käsitteen, 2) tunnistaa erilaisia hybridivaikuttamisen komponentteja, esimerikiksi kyber- ja informaatiovaikuttaminen ja ymmärtää näiden vaikuttamismuotojen keskeisimmät tavoitteet ja toimintatavat, 3) osaa liittää hybridivaikuttamisen suurempiin vaikuttamisen ja turvallisuuden kokonaisuuksiin, 4) tietää, miten hybridivaikuttamiselta voidaan suojautua sekä 5) tunnistaa Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan erityspiirteitä hybridivaikuttamiseen liittyen.

Additional information

Opintojakso toteutetaan lähtökohtaisesti aina parittomina vuosina alkavina lukuvuosina.

Description of prerequisites

Alempi korkeakoulututkinto

Study materials

Ilmoitetaan jokaisen toteutuksen osalta erikseen.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Suoritus perustuu yksilötyönä laadittavaan oppimispäiväkirjaan ja ryhmätyönä laadittavaan harjoitustyöhön. Opintojakson suoritustapana voi olla myös tentti, joka voi olla joko perinteinen tentti tai kotitentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching