Master's Degree Programme in Education Technology

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opinnot koostuvat pääasiassa koulutusteknologian opinnoista, jotka on mahdollista suorittaa joustavasti, itsenäisesti ja monimuotoisesti. Aineenopettajan opintosuuntaan kuuluvat pakolliset opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihisi sisältyy valinnaisia muiden aineiden opintoja. Tutkintoon kuuluu myös yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana.

Learning outcomes

Koulutusteknologian maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijalla on vahva tietotekninen käytännön osaaminen. Hän on tietotekniikan opetuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilainen. Hänellä on hyvät valmiudet työskennellä eri koulutusasteiden oppilaitoksissa tai liike-elämän koulutus- ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää teknologiaa tutkimusperusteisesti yksilöiden ja yhteisöjen oppimisen tueksi. Hän osaa hyödyntää aiempaa tietoteknistä osaamispohjaa koulutusteknologioiden itsenäisen ja ryhmässä tapahtuvan kehittämisen tukena. Lisäksi hän osaa hyödyntää opetusta monipuolistavia teknologisia välineitä sekä vaihtoehtoisia teknologioita hyödyntäviä opetuskäytänteitä.

Koulutusteknologian maisteriopiskelija osaa tarkastella erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Hän osaa luoda monipuolisia oppimista tukevia ratkaisuja sekä oppimateriaaleja erilaisilla tekniikoilla. Opiskelijalla on erinomaiset valmiudet alaan liittyvien menetelmien ja teknologioiden kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen.

Opiskelija osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti niin ammatillisissa kuin tieteellisissäkin tilanteissa. Hän osaa toimia projektiryhmän jäsenenä. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja oppimistaan. Opiskelija tuntee alan tuoreimman tutkimuksen ja omaa valmiudet koulutusteknologian alan tieteelliseen tutkimustoimintaan. Hän tuntee tieteenalan, osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä sekä ymmärtää alan ja tieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet. Hän osaa hankkia tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Hänellä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Structure

Select all (73+ cr)