TIES5011 Research Methods in Computer Science (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tutustutaan tietotekniikan syventävien opintojen opinnäytetyöhön ja alalla tehtävään tutkimukseen liittyviin menetelmiin (tutkimusstrategiat, aineiston hankintamenetelmät, aineiston analysointimenetelmät), tutkimusprosessiin sekä siihen liittyviin periaatteisiin.

Suoritustavat

Kurssiin kuuluva tutkimusetiikan osuus tehdään ryhmäopetuksena/ryhmätyönä, muut luentona.
Suoritetaan tekemällä tutkimussuunnitelma/essee.

Learning outcomes

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija 1) tietää tietotekniikan tutkimusmetodiikan keskeiset osa-alueet, 2) ymmärtää tieteellisen toiminnan perusteet ja tutkimusmetodien merkityksen osana alan tutkimusprosesseja sekä 3) tiedostaa eettisesti kestävän tutkimuksen perusperiaatteet. Opintojakso antaa hyvät valmiudet pro gradu -tutkielman tekemiselle.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching