TIES4650 Support of pedagogical innovations using ICT (2–8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan sekä toteutetaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen kokonaisuuksia yhteistyökoulujen opettajien toiveiden mukaisesti. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä luokanopettajien tai muiden aineiden aineenopettajien kanssa riippuen kulloinkin mukana olevista yhteistyökouluista. Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet toimia muiden opettajien pedagogisena tukena tulevissa työtehtävissä.

Suoritustavat

Luennot, oppimispäiväkirja ja itsearviointi tai harjoitustyö sekä harjoitustyön esittely loppuseminaarissa. Opintojakson voi suorittaa luentokurssina, etänä luentokurssin mukaan tai itsenäisesti erikseen sovittavalla tavalla. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Arviointiperusteet

Kokonaisarvostelussa huomioidaan seuraavat osuudet:
(1) oppimispäiväkirja ja itsearviointi
(2) harjoitustyö ja sen esittely
(3) osallistuminen opintojakson keskusteluun, ja
(4) itse- ja vertaisarviointi

Kukin osa-alueista (1)-(4) arvioidaan asteikolla 1-5 ja kokonaisarvosana on painotettu keskiarvo; kohtia (1) ja (2) painotetaan kertoimella 2. Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä arvosanaa kaikista osa-alueista ja kiitettävä arvosana edellyttää eri osa-alueille asetettujen pakollisten minimien ylittämistä sekä vapaaehtoista aktiivisuutta.

Korvaavissa suorituksissa arvosteluasteikko hyväksytty-hylätty.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tunnistaa ja osaa analysoida opettajakollegan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvät tarpeet ja toiveet,
* osaa suhteuttaa pedagogisen tuen tarpeen käytäntöön,
* osaa ehdottaa opettajakollegalle sopivia toteutusratkaisuja, sekä
* osaa suunnitella tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen tarpeen mukaan.
* osaa soveltaa erilaisia opetusmuotoja ja oppimisympäristön piirteitä opetukseen
* tunnistaa ja osaa kehittää tapoja, joilla voi tukea ja edistää oppimista, sekä
* osaa hyödyntää kollegiaalista tukea opetuksen kehittämisessä ja pystyy tukemaan omaa yhteisöään opetus- ja oppimisympäristön kehittämisessä.

Additional information

Etusijalla koulutusteknologian pääaineopiskelijat.

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä koulutusteknologian perus- ja aineopinnot.

Literature

  • Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching