SAXPERERI Basic Studies in German Language and Culture as Optional Studies (26–28 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa saksan kielellä
• tuntee saksalaisen kielialueen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset piirteet
• tuntee saksan kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
• tuntee kielentutkimuksen kenttää ja peruskäsitteitä
• tuntee oman alansa tutkimuksellisia lähestymistapoja ja käsitteistöä
• tietää, mitä alalla toimiva asiantuntija tekee
• osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti.

Structure

Select 26–28 cr