SAXP017 Grammar I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa saksan kielen nominaalisten sanojen taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Syvennetään sanajärjestyksen tuntemusta. Tutustutaan saksan kielen verbien etuliitejärjestelmään. Kieltä opitaan analysoimaan ja kuvaamaan kieliopillisin termein sekä kehitetään ongelmaratkaisu-, ryhmätyö- ja tiedonhankintataitoja.

Suoritustavat

Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, opiskelupäiväkirja ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

ArviointiperusteetSuomeksi

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.


EnglanniksiArvosanakohtaiset arviointikriteeritSuomeksi

Kokonaispistemäärä prosentteina maksimipistemäärästä ja arvosana:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset nominien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja,
o tuntee saksan sanajärjestyksen keskeiset ilmiöt
o osaa muodostaa verbejä etuliitejärjestelmää hyödyntäen ja käyttää näitä verbejä lauseopillisesti oikein
o osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä
o osaa käyttää itsenäisesti kirjallista ja tietokonepohjaista opiskelu- ja harjoitusmateriaalia kielitaitonsa kehittämiseen
o tuntee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kieliopin soveltajana aktiivisessa kielenkäytössä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukukausi. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXP014 Kielitaito I:n kanssa

Study materials

Kirjallisuus: PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta. KULTALAHTI, KULTALAHTI, LAUTSILA, LUUKKAINEN (2009), Viel Erfolg

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item