SAXP1034 Grammar II (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa sak-san kielen verbien taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Samalla kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

Kokonaispistemäärä prosentteina maksimipistemäärästä ja arvosana:

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

o tuntee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset verbien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja,
o osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä
o tuntee kielioppikuvauksen keskeisen terminologian sekä saksaksi että suomeksi
o osaa analysoida saksankielisiä lauseita käyttäen kieliopil-lista terminologiaa.

Additional information

Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, opiskelupäiväkirja ja tentti. Suositus ajoituksesta: Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXP015 Kielitaito II:n kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item