SAXP014 Language Skills I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Opiskelutapoihin sisältyy mm. erilaisten tekstien ja kirjan lukemista, kirjoittamista ja siihen liittyvää virheanalyysia, sanasto- ja kielioppiharjoituksia, keskusteluharjoituksia parin kanssa sekä (pien)ryhmässä, kuullunymmärtämistä ja pieniä esitelmiä. Viimeksi mainitun yhteydessä harjaantuvat myös esiintymistaito sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%.
Kirjalliset tuotokset (50 %) ja lukupäiväkirjaa (10 %) arvioidaan asteikolla 0-5, samoin suullista kielitaitoa (40 %) jatkuvan näytteen perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää kielitaidon jatkuvan omaehtoisen kehittämisen tarpeen ja on motivoitunut kehittymään viestijänä
-osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) kohdekulttuurissa ominaisella tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
-tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen oppijana
-osaa käyttää kielen opiskelun ja oppimisen kannalta te-hokkaita työtapoja kielitaitonsa omaehtoiseen kehittämiseen.

Additional information

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi.

Study materials

Kurssivihko (2 osaa), opiskelija hankkii Sopista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item