Master's Degree Programme in Music Education

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Musiikkikasvatuksen opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä antavat opiskelijalle pedagogiset, tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet perusopetuksen ja lukion musiikinopetukseen. Opinnoista saa valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen seuraamiseen ja tekemiseen sekä jatko-opintoihin.

Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen. Filosofian maisterin tutkinto yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa kelpoisuuden peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan virkoihin sekä vapaan sivistystyön ym. opetustehtäviin.

FM-tutkintokokonaisuuteen kuuluu oppiaineen lisäksi muita opintoja, esimerkiksi toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaava määrä muita opintoja. Opiskelijan työelämävalmiuksien kehittäminen on integroitu opintoihin.

Kansainvälistymistä edistää osallistuminen englanninkieliseen opetukseen yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksessa maisterintutkinnon (FM) suorittanut

- Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
- Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
- Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
- Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
- Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
- Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Structure

Select all (120–135 cr)