SVKAINERI Intermediate Studies in Finnish Sign Language as Optional Studies (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suomalaisen viittomakielen aineopinnoissa opiskelija jatkaa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimukseen ja rakenteeseen perehtymistä laajojen kieliaineistojen avulla sekä viittomakieliä ja puhekieliä vertailevasta näkökulmasta. Edelleen aineopinnoissa syvennetään tietoa viittomakielen omaksumisesta sekä perehdytään viittomakieliseen kirjallisuuteen ja sen merkitykseen viittomakieliselle yhteisölle. Aineopinnot laajentavat tietoa ja kokemusta erilaisista viestintätilanteista ja kielen käytön analyysitaidoista, ja aineopinnoissa opiskelija pohtii myös aktiivisesti opiskelemiensa asioiden työelämäkytköksiä. 

Learning outcomes

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa suhteuttaa viittomakielten ja puhuttujen kielten tutkimusta, rakennetta ja käyttöä toisiinsa
  • osaa arvioida viittomakielistä ja erityisesti suomalaisesta viittomakielestä esitettyjä kielentutkimuksellisia näkemyksiä ja soveltaa niitä eettisesti kestävällä tavalla viittomakielisen aineiston analysoinnissa
  • tuntee kielenomaksumiseen liittyvän peruskäsitteistön sekä ymmärtää viittomakielisten kielenomaksumisen eri kehityksen vaiheet
  • ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden merkityksen viittomakieliselle yhteisölle
  • ymmärtää viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja sekä kuurojen yhteisön sisällä tapahtuvaa kielenvaihtelua
  • tuntee suomalaisen viittomakielen erilaisia kielirekisterejä ja tekstilajeja
  • ymmärtää tutkimuksen tekemisen eri vaiheiden perusperiaatteita ja tutkimuksen teon työelämäkytköksiä
  • hallitsee erilaisia tutkimuskirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman
  • hallitsee erilaisten suomalaisten viittomakielten tekstilajien, kuten akateemisen esitelmän, tuottamisen erilaisissa konteksteissa noudattaen hyvää esiintymistaitoa.

Additional information

Työelämähyöty


Suomalainen viittomakieli soveltuu sivuaineeksi monille erilaisille aloille. Olipa pääaineesi sitten mistä tiedekunnasta tahansa, suomalaisen viittomakielen opinnot tarjoavat sinulle monipuolista kielellistä ja viestinnällistä osaamista, jota voit hyödyntää erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä ja työelämän tilanteissa. Kielitieteellisen tiedon lisäksi opinnot kartuttavat myös valmiuksiasi kommunikoida viittoen.

Structure

Select all (35 cr)