SVKA1045 Metalinguistic skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään viittomakielen taitojen kehittämiseen olemalla vuorovaikutuksessa eritaustaisten kielenkäyttäjien kanssa. Lisäksi painopiste on kehittää oman viittomisen analyysitaitoja foneettisella tasolla. Tavoitteena on myös antaa palautetta muille ja vastaanottaa palautetta viittomisesta muilta. Aiemmilla kursseilla on pohdittu viittomien sekä viitottujen tekstien luonnetta muoto- ja merkitystasolla. Tällä opintojaksolla analysoidaan ja pohditaan, kuinka viittomia ja viitottuja tekstejä käytetään erilaisissa konteksteissa. Opiskelija saa valmiudet tuottaa akateemisesti viitotun abstraktin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laajentaa viittomistoa eri rekistereistä ja/tai asiantuntija-alueilta
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen yksiköiden ja rakenteiden merkityksiä ja käyttöä
  • osaa kehittää viittomakielen taitoja erilaisissa konteksteissa keskustelemalla eritaustaisten opiskelijoiden kanssa
  • osaa analysoida ja ymmärtää eritaustaisten ihmisten viittomista käyttäen hyväksi esimerkiksi suomalaisen viittomakielen korpusaineistoa
  • pystyy seuraamaan viittomakielisiä keskusteluja luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella
  • osaa esittää viittomakieleen liittyviä havaintoja ja keskustella niistä
  • arvioida ja kehittää omia viittomakielen taitojaan eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti
  • tietää viitotun abstraktin rakenteen ja osaa tuottaa akateemisesti viitotun abstraktin
  • ymmärtää analyysitaitojen ja hyvän kielitaidon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Language:
Sign language

Teaching