SVKA1032 Communication between cultures (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurienvälisen viestinnän sekä tulkkauksen peruskäsitteisiin ja -teorioihin. Perehdytään erilaisiin kulttuurisiin viestintätilanteisiin eri viittomakielten sekä viittomakielten ja puhuttujen kielten välillä, ja kehitetään ymmärrystä erilaisista kulttuurinäkökulmista viestinnässä. Tutustutaan tulkkauksen järjestämiseen ja toteuttamiseen erilaisissa viestintätilanteissa. Lisäksi opintojaksolla perehdytään hyviin käytänteisiin erilaisissa tulkkaustilanteissa, sekä tulkkauksen järjestämiseen ja toteuttamiseen erilaisissa viestintätilanteissa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut kulttuurienvälisen viestinnän käsitteistöön ja teorioihin
  • ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
  • on tietoinen erilaisten kulttuurien piirteistä sekä kulttuurien välisistä eroista, ja osaa suhteuttaa teoreettisia näkökulmia omiin kokemuksiinsa
  • on tutustunut tulkkauksen tutkimuksen käsitteistöön, teorioihin ja opiskelutulkkauksen tutkimukseen
  • osaa suhteuttaa ja soveltaa teoreettisia näkökulmia omiin kokemuksiinsa opiskelutulkkauksesta sekä tulkatuista tilanteista
  • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen, sekä osaa työskennellä tulkkien kanssa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä työskentelynä vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Language:
Sign language

Teaching