SVKA1013 New perspectives to sign language phonology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan perinteisen viittomakielten fonologian saavutuksiin ja haasteisiin sekä laajennetaan ymmärrystä viittomien sisäisestä rakenteesta ja viittomisesta fonetiikan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot käyttää korpusaineistoa ja erilaisia teknologioita viittomakieliä koskevan fonologisen ja foneettisen tutkimuksen apuna.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla ja selittää perinteisen viittomakielten fonologian saavutuksia
  • osaa kuvailla ja selittää perinteiseen viittomakielten fonologiaan liittyviä haasteita
  • tietää viittomakielten fonologisen ja foneettisen tutkimuksen samankaltaisuudet ja erot
  • tietää, miten korpusaineistoa ja uusimmilla teknologioilla tuotettua dataa voidaan käyttää hyväksi viittomakielten fonologisten ja foneettisten seikkojen tarkastelussa
  • tietää viittomakielten fonologisessa ja foneettisessa tutkimuksessa käytettäviä eettisiä erityispiirteitä
  • osaa analysoida viittoman fonologis-foneettista rakennetta korpusaineiston avulla
  • osaa suhteuttaa viittomakielten fonologista ja foneettista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten fonologiseen ja foneettiseen tutkimukseen ja rakenteeseen
  • Ymmärtää viittomakielen fonologiaa ja fonetiikkaa koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Language:
Finnish

Teaching