SVKA1035 Sign language literature and deaf literature (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan viittomakielisen kirjallisuuden eri ilmenemismuotoihin sekä viittomakielisen kirjallisuuden ja kuurojenyhteisöjen väliseen suhteeseen. Aiheen käsittely sidotaan erilaisiin viittomakieliaineistoihin ja niiden kanssa työskentelyyn. Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen viittomakielisen kirjallisuuden merkityksestä kuurojenyhteisöille niiden identiteettien ilmentäjänä sekä yhteiskunnalle osana kielelliskulttuurista perintöä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa dokumentoitu työ. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää viittomakielisen kirjallisuuden syntyvaiheet, siirtymismekanismit sekä esiintymistavat historian saatossa
  • ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden merkityksen kuurojen kulttuurin ilmentäjänä ja välittäjänä sekä tiedostaa viittomakielisen yhteisön sisäistämien arvojen ja normien muutokset eri aikakausina
  • tiedostaa viittomakielisen yhteisön sisäistämät arvot ja normit eri aikakausina ja niiden vaikutukset viittomakieliseen yhteisöön sekä kirjallisuuteen
  • osaa vertailla ja arvioida erilaisia näkökulmia viittomakieliseen kirjallisuuteen sekä analysoida viittomakielistä kirjallisuutta hyödyntäen eri aineistoja (esim. suomalaisen viittomakielen korpus)
  • osaa nimetä viittomakieliseen kirjallisuuteen kuuluvia eri genrejä ja sitä käsittelevän tutkimuskirjallisuuden keskeisimpiä suuntauksia
  • osaa tunnistaa viittomakielisen runouden ja narratiivisen kerronnan tyypillisiä ominaispiirteitä aineiston pohjalta
  • osaa suhteuttaa ja vertailla viittomakielistä kirjallisuutta kirjoitettujen ja/tai puhuttujen kielten kirjallisuuteen 
  • ymmärtää viittomakielistä kirjallisuutta koskevan tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • ymmärtää viittomakielisen aineiston säilyttämisen tärkeyden ja siihen liittyvät eettiset seikat.


Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä työskentelynä vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Dokumentoitu työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching