SVKA1011 Finnish Sign Language grammar from corpus perspective (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla laajennetaan tietoa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen kieliopista perehtymällä lähemmin viittomiston rakenteeseen sekä erityyppisiin viittomiin ja niihin liittyviin ilmiöihin sekä lauseisiin ja niiden rakenteeseen. Tarkastelu sidotaan korpusaineistoon ja tarkastelussa painotetaan muodon ja merkityksen variaatiota ja tilannesidonnaisuutta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää viittomakielten kieliopin korpuspohjaisen tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet sekä eettiset erityispiirteet
  • osaa käyttää suomalaisen viittomakielen korpusta viittomiston ja erilaisten kielioppiseikkojen tarkasteluun ja analyysiin
  • osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomistosta sekä kieliopillisista yksiköistä ja ilmiöistä esitettyjä näkemyksiä
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen viittomien ja lauseiden sekä niihin liittyvien ilmiöiden ja muiden rakenteiden variaatiota ja tilannesidonnaisuutta
  • osaa suhteuttaa viittomakielten kieliopin tutkimusta ja kieliopillisten yksiköiden rakennetta puhuttujen kielten vastaaviin
  • Ymmärtää viittomakielen kielioppia koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Language:
Finnish

Teaching