SVKA1043 Language Acquisition (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään viitotun ja puhutun kielen sekä kaksi- ja monikielisyyden omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä kielitaidon eri osa-alueilla. Kielen kehityksen piirteiden tarkastelu sidotaan tutkimusaineistotyöskentelyyn, jossa painotetaan kielen kehityksen piirteiden tunnistamista, analysointia sekä kielen kehityksen yksilöllisen variaation kuvaamista. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ TAI kirjatentti  TAI harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla ja analysoida viitotun ja puhutun kielen omaksumisen etenemisen piirteitä kielitaidon eri osa-alueilla erilaisten aineistojen ja mittareiden avulla
  • osaa vertailla kielen kehityksen eri osa-alueiden keskinäisiä kytköksiä
  • osaa suhteuttaa kielen kehityksen yksilöllisiä piirteitä ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä yleisesti tunnettuun kehityskulkuun
  • osaa kuvailla kaksikielisyyden omaksumisen ja kehityksen erilaisia piirteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
  • tietää lapsen kielen tutkimukseen liittyviä eettisiä erityispiirteitä.
  • ymmärtää kielen omaksumista koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti vastuuopettajan ohjeiden mukaan.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching