KASAIN Intermediate Studies in Education (40 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Aineopinnoissa perehdytään koulutusta ja oppimista koskeviin kasvatusfilosofisiin näkökulmiin, kehityksen, oppimisen ja oppimisen ohjaamisen teorioihin, kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä identiteetin rakentamiseen ja toimijuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin eri elämänkentillä läpi elämänkulun. Tutkimusosaamisen polulla perehdytään käyttäytymistieteiden tieteenfilosofiaan, laadullisen ja määrällisen empiirisen tutkimuksen perusoletuksiin, tutkimusetiikan perusteisiin ja käytänteisiin, empiirisen tutkimuksen aineistonkeruun ja analyysin menetelmiin sekä tieteelliseen viestintään ja argumentointiin.

Learning outcomes

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

- on perehtynyt kasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti tieteenalan tutkimuskohteita ja ilmiöitä
- on perehtynyt kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
- on rakentanut monipuolisen käsityksen keskeisistä elämänalueista kuten koulutuksesta, työstä, perheestä ja yhteiskunnallisilla foorumeilla tapahtuvasta toiminnasta
- on perehtynyt kasvatustieteen tutkimuskenttään osana käyttäytymistieteellistä tutkimusta ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
- on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien, eettisen osaamisen kuin työelämätaitojenkin osalta

Description of prerequisites

Perusopinnot

Additional information

Valitaan joko kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot (40 op). Eriytyminen tapahtuu sisältöopintojen kirjavalinnoissa ja kandidaatintutkielman aiheen valinnassa. Valintaa on mahdollista muuttaa syventävissä opinnoissa.

Structure

Select all (40 cr)