KAIA1022 Philosophy of Education and the Philosophical Foundations of Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kasvatusfilosofia katsoo syvemmälle. Kasvatus- ja tieteenfilosofian opintojaksolla keskustellaan ja tarkastellaan oppimisen ilmiöitä kriittisesti.

Description

Kasvatusfilosofia, käyttäytymistieteiden tieteenfilosofian peruslähtökohdat, konstruktivismi - realismi erottelu ontologian, tietoteorian, hermeneutiikan sekä oppimisen ja opetuksen teorian näkökulmista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
• hahmottaa oppimista erilaisista filosofisista näkökulmista 
• soveltaa filosofisia käsitteitä oppimisen ilmiöiden kriittiseen arviointiin 
• tiedostaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen perustavat tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Description of prerequisites

kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Alla lueteteltu kirjallisuus (3) sekä muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.


1. WULF, C, 2003. Educational Science: Hermeneutics, Empirical Research, Critical Theory. Münster: Waxmann Verkosta luettavissa: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/antewi/media/buecher_European_Studies/Educational_Science/Educational_Science.pdf

2. NODDINGS, N. 2011. Philosophy of education. Boulder: Westview Press. 

3. PUOLIMATKA, T. 2002. Opetuksen teoria konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi. 


Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching