APEPED Pedagogical Intermediate Studies in Adult Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Aikuiskouluttajan pedagogisilla aineopinnoilla tarkoitetaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta. Ne voidaan suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen erillisinä opintoina tai sisällyttää maisterin tutkintoon. Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) muodostuvat kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnoista (25 op) ja aikuiskouluttajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Ennen aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin hakua kaikilla opiskelijoilla tulee olla suoritettuna kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai hakuilmoituksessa mainitut vastaavat opinnot sekä pääaineensa aineopinnot.

Learning outcomes

Koulutuksen tavoitteena on autonominen aikuiskouluttaja, joka pystyy toimimaan nykyisessä nopeasti muuttuvassa epävarmuuden maailmassa, erilaisissa ihmisten välisissä tilanteissa. Ihmiskäsityksellisenä oletuksena on, että aikuisuuteen sisältyy mahdollisuus olla suhteellisen autonominen. Autonominen aikuiskouluttaja on tietoinen toimintatavoistaan, kykenee perustelemaan ne ja muuttamaan toimintatapojaan harkiten ja joustavasti. Hän ei ole yhteiskunnan ja koulutuksen muuttuviin arvosuuntauksiin kritiikittömästi sopeutuva yksilö.


Tavoitteiden toteuttamiseen pyritään kolmen toimintaperiaatteiden kautta: omakohtaistuminen, tutkivuus ja dialogisuus.

Additional information

Opintokokonaisuus tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille. Hakuaika opintoihin on keväisin. Hakuohjeet ja valintaperusteet löytyvät aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen nettisivuilta: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas/apo

Structure

Select all (35 cr)