APEA511 Personalized Teacherhood and Teacher Practicing I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

HOPS oman oppimisprosessin käsikirjoituksena

opetuksen suunnittelun peruskysymykset

pedagogiikan, andragogiikan ja didaktiikan väliset yhteydet ja jännitteet

oppimisen ja osaamisen arviointi

itse- ja vertaisarviointi, palaute


Suoritustavat

HOPS, oppimistehtävät, Syyssäröt l. opetuksen ja ohjauksen havainnointi (35 t), kontaktiopetusta (10 t). Lukuvuosittaiset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa oppimisprosessin vaiheita ja opettajan/ohjaajan roolia oppimisen tukijana

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetus- tai ohjaustilanteen

- valita tarkoituksenmukaiset opetus- tai ohjausmenetelmät erilaisten oppijoiden tarpeisiin

- antaa rakentavaa ja kannustavaa palautetta oppijoille

- tunnistaa omat kehittymistarpeensa ja –tavoitteensa aikuiskouluttajana

- arvioida omaa toimintaansa andragogiikan periaatteisiin perustuen

- arvioida kriittisesti sekä aikuiskoulutuksen käytänteitä että omia ennakkokäsityksiään niistä

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching