APEA530 Adult Education and Structures of the Society (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

pedagogiset traditiot, lainsäädäntö, työelämä ja opetussuunnitelma
aikuiskouluttajan työn rajaajina ja mahdollistajina
sivistyspedagogiikka
kriittisen pedagogiikan teoria

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Mahdolliset suoritustapamuutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa yhteiskunnallisten rakenteiden ja aikuiskoulutuksen välistä dynamiikkaa ja jännitteitä 
  • tunnistaa yhteiskunnallisen vallankäytön muotoja ja niiden yhteyttä aikuiskouluttajan työhön 
  • arvioida kriittisen pedagogiikan ja sivistyspedagogiikan merkitystä koulutuksen arvoperustan, rakenteiden ja toimintatapojen vastavoimana

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):

BRAMELD, T. 2009. The use of explosive ideas in education. New York: The New Press.

PÄTÄRI, J., TERÄSAHDE, S., HARJU, A., MANNINEN, J. & HEIKKINEN, A. 2019. Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Helsinki: Vapaa sivistystyö ry.

FREIRE, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

NIEMELÄ, S. 2011. Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja –politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Keuruu: Otava.

SUORANTA, J. 2019. Paolo Freire – sorrettujen pedagogi. Helsinki: Into.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching