APEA535 Citizenship Education as a Challenge for Adult Educator (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

kansalaisuuden nykytilan analyysi
kansalaisuuden kompetenssit
osallisuus, osallistuminen, vaikuttaminen
demokratiakasvatus
ekososiaalinen teoria

Suoritustavat

Oppimistehtävät ja lukupiirityöskentely. Mahdolliset suoritustapamuutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa kansalaisuutta ja kansalaiskasvatusta ilmiönä 
  • hahmottaa kansalaiskasvatuksen, omaehtoisen yhteisöllisen toimintakyvyn ja elinikäisen oppimisen välisiä yhteyksiä 
  • hahmottaa erilaisia toimijuutta ja identiteettiä koskevia teoreettisia näkökulmia ja tunnistaa toimijuutta erilaisissa aikuiskoulutuksen konteksteissa 
  • arvioida sekä aikuisten oppijoiden että omaa toimijuuttaan aikuiskouluttajana toimijuuden teoreettisten näkökulmien avulla

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):


ALHAINEN, K. 2016. Dialogi demokratiassa. Helsinki: Gaudeamus.

FILANDER, K., VANHALAKKA-RUOHO, M. 2012. Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura.

hooks, b. 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.

JARVIS, P. 2008. Democracy, lifelong learning and the learning society: active citizenship in the late modern age. London: Taylor & Francis Ltd.

RINNE, R. & JAUHIAINEN, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura.


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching