APEA525 Different Interpretations of Teacherhood (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

opettamisen ja ohjaamisen teoriat erityisesti aikuisoppimisen näkökulmasta, opettajan erilaiset roolit ja tehtävät, opettajuuden eettiset kysymykset

Suoritustavat

Oppimistehtävät ja lukupiirityöskentely. Lukuvuosittaiset mahdolliset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa keskeisiä opettamisen ja ohjaamisen teorioita sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä 
  • hahmottaa opettamisen ja oppimisen prosessien keskinäistä riippuvuutta ja dynamiikkaa 
  • soveltaa teoreettista tietämystään opettajuudesta tilanteen vaatimalla tavalla

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):


ATKINSON, T. & CLAXTON, G. (toim.) 2008. The intuitive Practitioner. On the value of not knowing what one is doing. Berkshire: Open University Press.
BROOKFIELD, S. 2006. The skillful teacher: on technique, trust, and responsiveness in the classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
PEAVY, R. V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.
VAN MANEN, M. 1998. Tact of teaching. New York: State University of New York Press. VEHVILÄINEN, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching