APEA512 Personalized Teacherhood and Teacher Practicing II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

dialoginen opetus ja ohjaus TAI

tarinalliset menetelmät TAI

pedagoginen johtaminen TAI

kokemuksellinen oppiminen TAI

kulttuurienvälisyys TAI

voimauttava valokuva TAI

muu opetusohjelmassa mainittu teema

Suoritustavat

oppimistehtävät, Kevätsäröt l. hyviin käytänteisiin tutustuminen (35 t), kontaktiopetusta (30 t) sisältäen opetuskokeilun, opetuskokeiluraportti, opetusfilosofia. Lukuvuosittaiset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
hahmottaa valinnaisen teeman teoreettisen perustan ja sen erilaiset sovellusmahdollisuudet
soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla valinnaista teemaa omassa opetuksessaan/ohjauksessaan
perustella tekemänsä sisältö- ja työmuotovalinnat teoreettisesti
sopeuttaa omaa käyttäytymistään ja toimintaansa erilaisten oppijoiden tarpeisiin
arvioida omaa toimintaansa ja asettaa edelleen tavoitteita andragogina/aikuiskouluttajana kehittymiselleen

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Valinnaisiin teemoihin liittyvä opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (3 teosta).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching