APEA515 Theoretical and Philosophical Foundations of Adult Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

andragogiikan historialliset, teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat omakohtainen ja omaehtoinen oppiminen elämänkokemus aikuisen elävänä oppikirjana omakohtaista oppimista tukevat työmuodot dialoginen ja tutkiva asenne

Suoritustavat

Luento ja työpajatyöskentely, pienryhmäopiskelu. Lukuvuosittaiset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

  • hahmottaa andragogiikan historiallisia, teoreettisia ja filosofisia lähtökohtia ja sen erilaisia ilmenemismuotoja nyky-yhteiskunnassa
  • hahmottaa andragogisen teorian merkitystä aikuiskouluttajan työssä
  • käyttää andragogisia käsitteitä aikuiskoulutusta koskevassa keskustelussa,
  • soveltaa andragogista teoriaa aikuiskoulutuksen ja aikuisen oppimisen kysymyksiin

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):

DEWEY, J. 2015 (1938). Experience and education. New York: Free Press.
ISAACS, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari.
KNOWLES, M., HOLTON, E. & SWANSON, R. 2011. The adult learner . The definitive classic in adult education and human resource development. San Francisco: Elsevier.
LAINE, T. & MALINEN, A. (toim.) 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura.
LINDEMAN, E. 1926. The meaning of adult education. Oklahoma: The University of Oklahoma.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching