APEA520 Individual and Communal Dimensions of Adult Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

oppimisen ja ohjaamisen teoriat erityisesti aikuisen oppijan näkökulmasta oppimisen yksilölliset ulottuvuudet (oppimisen neurologinen perusta, tunteet, sanaton tieto, yksilöllinen kokemushistoria), oppimisen yhteisölliset ulottuvuudet (pedagoginen suhde, vertaisryhmä, ryhmäilmiöt)

Suoritustavat

Oppimistehtävät ja lukupiirityöskentely. Lukuvuosittaiset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa keskeisiä aikuisen oppimisen ja ohjaamisen teoreettisia lähestymistapoja sekä niiden välisiä yhteyksiä 
  • hahmottaa oppimisen yksilöllisten ja yhteisöllisten ulottuvuuksien keskinäistä riippuvuutta ja dynamiikkaa 
  • soveltaa teoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käytännön oppimis- ja ohjaus- ja opetustilanteisiin

Description of prerequisites

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Study materials

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):

AUBREY, K. & RILEY, A. 2019. Understanding & using educational theories. Lontoo: SAGE Publications.
GRONOW, A. & KAIDESOJA, T. (toim.) Ihmismielen sosiaalisuus. Helsinki: Gaudeamus.
ILLERIS, K. 2009. Contemporary theories of learning. Learning theories…in their own words. Lontoo: Routledge.
KALLIO, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura ry. ROGERS, C. 1995. A way of being. New York: Houghton Mifflin Company.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching