Bachelor's Degree Programme in Information Systems

Degree title:
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tietojärjestelmätieteessä ollaan kiinnostuneita informaatioteknologian hyödyntämisestä yksilöiden ja organisaatioiden toiminnassa. Tietojärjestelmätieteilijä on moniosaaja, joka ymmärtää teknologisia ilmiöitä teknisestä, liiketoiminnallisesta ja inhimillisestä näkökulmasta sekä suunnittelee ja kehittää palveluita ja järjestelmiä organisaatioiden toiminnan parantamiseksi ja kuluttajatarpeiden tyydyttämiseksi. Opiskelijalle kandidaattiohjelma tarjoaa ymmärrystä oppiaineen keskeisistä teemoista ja menetelmistä sekä taitoja teknologian arviointiin, suunnitteluun ja rakentamiseen. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, palveluliiketoimintaan, ohjelmistoliiketoimintaan, tietohallintoon, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen sekä teknologian käyttöön arjessa.

Learning outcomes

Tutkintoasetus: Pää- ja sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tietojärjestelmätieteen sekä valitsemansa taloustieteen osa-alueen keskeiset käsitteet. Osaa määritellä tietojärjestelmien, teknologian ja palveluiden kehittämisen problematiikan sekä menetelmiä, välineitä ja käytänteitä ratkaisujen kehittämiseksi. Osaa määritellä tietohallinnon tehtävät organisaation toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Osaa kuvata ja selittää projektinhallinnan-, ongelmanratkaisu- ja tuotekehitysmenetelmien periaatteita uuden teknologian ja ratkaisujen kehittämiseksi. Opiskelija osaa kuvata talouden toiminnan perusperiaatteet yritysten ja yhteiskunnan näkökulmista.

Tutkintoasetus: Valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa tietojärjestelmätieteen tutkimuskirjallisuudesta, arvioida tietolähteitä kriittisesti sekä soveltaa hankittua tietoa tarkoituksenmukaisesti. Osaa suunnitella ja toteuttaa aikataulun mukaisesti pienehkön tutkimusprojektin sekä raportoida sen eri vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti. Osaa argumentoida tavalla, joka indikoi tieteellistä ajattelua. Ymmärtää tieteellisen ajattelun ja tiedonhankinnan merkityksen oman itsensä, ammattitaitonsa, tieteenalansa ja yhteiskunnan kehittämisessä.

Tutkintoasetus: Edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää tutkintoon sisältyvien oppiaineiden keskeisen sisällön tavalla, joka antaa mahdollisuudet edetä ylempiin korkeakouluopintoihin. On valmis vastaanottamaan uusia tehtäviä, etsimään ja soveltamaan uusia ideoita sekä sopeutumaan ympäristön ja tehtävien muutoksiin. Osaa soveltaa omaksumiaan menetelmiä ja tieteellisiä lähestymistapoja ongelmien ratkaisemiseen. Osaa vastaanottaa ja hyödyntää saamaansa palautetta oman työnsä ja toimintansa kehittämisessä.

Tutkintoasetus: Edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa kuvata, mallintaa ja analysoida organisaatiota ja sen toimintaa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa. Osaa arvioida vaihtoehtoja organisaatioiden toiminnan parantamiseksi ja kuluttajatarpeiden tyydyttämiseksi teknologian avulla. Osaa suunnitella ja rakentaa teknologioita, ohjelmistoja, palveluita ja järjestelmiä organisaatioiden toiminnan parantamiseksi ja kuluttajatarpeiden tyydyttämiseksi teknologian avulla. Osaa soveltaa järjestelmäkehityksen ja tietohallinnon menetelmiä ja käytänteitä organisaation toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi teknologian avulla. Osaa soveltaa projektinhallinnan-, ongelmanratkaisu- ja tuotekehitysmenetelmiä uuden teknologian ja ratkaisujen kehittämiseksi.

Tutkintoasetus: Riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti kotimaisten kielten lisäksi ainakin yhdellä vieraalla kielellä tasolla, jonka turvin voi verkostoitua ja kehittää itseään yli kieli- ja kulttuurirajojen. Osaa viestiä erilaisten ryhmien jäsenenä, tuoden rakentavasti oman kontribuutionsa ryhmän toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Structure

Select all (136+ cr)