TJTA3430 Product Development Project (5–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tuotekehitysprosessin avulla rakennetaan käyttäjien tarpeet täyttäviä ja teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäviä tuotteita ja palveluja tai näiden parannuksia. Tuotekehitys tapahtuu ideoimalla uusia tuotteita ja palveluja, rakentamalla niitä ja tutkimalla näiden soveltuvuutta käyttäjien tarpeisiin. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmänä tuotekehitysprojektin: kehitetään käyttäjä- ja teknologialähtöisiä tuotekehitysideoita, rakennetaan prototyyppejä tuotteista tai palveluista, arvioidaan ideoiden ja toteutusten soveltuvuutta tutkimusten kautta ja suoritetaan projektinhallinnan tehtäviä. Kurssilla kuvataan tuotekehitysprosessia ja -menetelmiä yleisesti ja IT-alaan liittyen. Erityisesti tarkastellaan palvelumuotoiluun, prototyyppien rakentamiseen ja käyttäjätutkimukseen liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Opintojaksolla käydään läpi projektien hallinnan tietämysalueita kuten projektin suunnittelua ja seurantaa, projektipäällikkyyttä, riskienhallintaa ja projektiviestintää. Opiskelijat soveltavat opintojaksolla tekniikoita oman tuotekehitysidean luomiseen ja validoimiseen sekä rakentavat toimivia prototyyppejä tuote- tai palveluidean pohjalta. Opiskelijat suorittavat tutkimustehtäviä tuote- tai palveluidean validoimiseksi ja projektinhallinnan tehtäviä tuotekehitusprojektin suunnittelemiseen, johtamiseen ja seurantaan. Viiden opintopisteen toteutuksessa opiskelijat kehittävät ja esittävät tuotekehitysideoita, laativat yhden prototyypin ja testaavat sitä käyttäjätutkimuksen avulla. Kymmenen opintopisteen toteutuksessa opiskelijat jatkavat prototyyppien kehittämistä rakentamalla uusia versioita prototyypeistä ja arvioimalla näiden soveltuvuutta.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan projektityöskentelynä ja viikottaisina koulutustapahtumina. Opiskelijat toteuttavat ryhmässä tuotekehitysprojektin ja kirjoittavat oppimispäiväkirjaa oppimiskokemuksista. Opintojakson työmäärä on 135 tuntia tai 270 tuntia (5 op. tai 10 op.): Koulutustapahtumat 15 / 30 h; Projektityö 100 / 200 h; Oppimispäiväkirjan täyttäminen 20 / 40 h

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista koulutustapahtumiin ja projektityöhön. Projektiryhmän tulee esittää tuotekehitysideoita, prototyyppejä ja käyttäjätutkimuksen tuloksia. Opiskelijan tulee suorittaa seurata ja raportoida projektityöhön käytetty aika (100 tuntia 5 op. suorituksessa tai 200 tuntia 10 op. suorituksessa). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää oppimiskokemuksia sisältävän oppimispäiväkirjan palauttamista.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tuotekehitysprosessin vaiheita ja osaa kuvailla tekniikoita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lisäksi projektinhallinnan tehtävien, työvälineiden ja käytänteiden merkityksen käytännön projektityössä. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan soveltaa tekniikoita ja työvälineitä tuotekehitystehtävän ratkaisemiseen palvelumuotoilun, prototyyppien rakentamisen ja käyttäjätutkimuksen avulla. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa projektinhallinnan käytänteitä ja työvälineitä käytännön tavoitteelliseen projektityöhön. Opintojakson jälkeen opiskelija asennoituu projektityöhön tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja luovaan työhön, tiimityöskentelyyn, johtajuuteen, suulliseen ja kirjalliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman kolmatta (eli viimeistä) vuotta suorittavia. Opiskelijalla on edeltävien opintojen kautta ymmärrystä järjestelmien ja ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelutyöstä ja prosessista. Opiskelija tuntee projektinhallinnan perusteita; hallinnan ja johtamisen osa-alueita ja työkaluja. Opiskelija omaa perusvalmiuksia sovellusten ja järjestelmien tekniseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelijat eivät ole välttämättä päässeet soveltamaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja laajempaan, itsenäisesti toteutettavaan tehtävään. Aiemmissa opinnoissa ei ole käsitelty yleistä tuotekehitysprosessia.

Literature

  • Cadle, J. & Yeates, D. (2007) Project Management for Information Systems (5th ed.). Prentice Hall Press.; Thomas, G., & Fernandez, W. (2008). Success in IT projects: A matter of definition?. International Journal of Project Management, 2 6(7), 733-742. ; Kahn, K. B. (2012). The PDMA handbook of new product development. John Wiley & Sons.; Stickdorn, M., Schneider, J., Andrews, K., & Lawrence, A. (2011). This is service design thinking: Basics, tools, cases. John Wiley & Sons.; Plattner, H. (2010). Bootcamp bootleg. Design School Stanford.; Garrett, J. J. (2010). Elements of user experience, the: user-centered design for the web and beyond. Pearson Education.; Beck, K. (2000). Extreme programming explained: embrace change. Addison-Wesley Professional.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching