TJTP1130 Introduction to Application Programming (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat yleisellä tasolla erilaisiin aihealueisiin sovelluskehityksestä. Aihealueiden käsittely tapahtuu käytännön sovellutusten kautta. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ymmärtääkseen sovellusten toimintaa, piirteitä ja osia sekä ongelmanratkaisua sovellusten avulla. Opintojaksolla opiskelijat tutustuvat laitteistoon ja ohjelmistojen asentamiseen sekä ratkaisevat yksinkertaisia ongelmia kehitysympäristön ja ohjelmointikielen avulla. Kurssilla opitaan ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisua ryhmässä sekä taitoja ryhmäytymiseen. Opiskelijalle tarjotaan johdatus keskeisiin IT-alan aihealueisiin.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan aktiivisella ryhmätyöskentelyllä kurssin eri aihealueista. Opintojakson työmäärä on 81 tuntia, ja työmäärää muodostuu luentojen seuraamisesta sekä ryhmätyöskentelystä.

Arviointiperusteet

Kurssilla opetellaan tiimityöskentelytaitoja sekä tätä että tulevia kursseja ja työelämää varten. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvostelun perusteena on ryhmätyö ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija: ymmärtää miten laitteisto ja ohjelmisto toimii yleisellä tasolla; osaa ratkaista ongelmia formaalilla kielellä ja arvioida ratkaisuaan; ymmärtää ohjelmiston kehittämiseen liittyvät keskeiset käsitteet; osaa luoda vaatimusmäärittelyn ja toteuttaa vaatimusmäärittelyn perusteella käyttöliittymähahmotelman; osaa hankkia tietoa ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytännössä.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat ovat ensimmäistä vuotta opiskelevia tietojärjestelmätieteen opiskelijoita. Opiskelijalla olisi hyvä olla edeltävien opintojen tai harrastuneisuuden kautta ymmärrystä käyttöjärjestelmien (kuten Windows, Linux tai macOS) peruskäytöstä ja hänellä on tietokoneen peruskäyttötaidot.

Literature

  • Spraul, A.V. (2012) Think Like a Programmer, No Starch Press.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching