TJTA116 New Technologies in Society (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin tavoitteena on esitellä opiskelijoille sitä, kuinka uudet ja innovatiiviset teknologiat ovat muovanneet yhteiskuntaamme, sen organisaatioita ja sitä kautta yksilöiden arkea. Kurssilla käsitellään monipuolisesti aiheeseen liittyviä teemoja, mm. tietoyhteiskuntakehitystä, informaatiotaloutta, globalisaatiota, sosiaalista tietojenkäsittelyä, innovaatioiden diffuusiota, liiketoimintamalleja sekä tietoyhteiskuntaan liittyviä käytännön aspekteja kuten turvallisuus ja aiheeseen liittyvä relevantti lainsäädäntö. Kurssille on ominaista holistinen ja monitieteinen näkemys uusiin teknologioihin ilmiönä.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan tentillä, joka voi olla joko perinteinen tentti tai kotitentti.

Arviointiperusteet

Kurssilla käytetään tavallista arvosteluasteikkoa 0 - 5. Opintojakson hyväksytty suorittaminen arvosanalla 1 edellyttää 50 % kurssin kokonaispistemäärästä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) osaa kuvailla tietoyhteiskuntakehitystä globaalissa ja kansallisessa kontekstissa sekä tiedostaa siihen liittyvät haasteet ja ongelmat;
2) tuntee informaatiotalouteen liittyvät peruskäsitteet ja -periaatteet;
3) tuntee innovaation käsitteen ja osaa innovaatioiden diffuusioteorian (teoria innovaatioiden yleistymisestä) perusteet;
4) tuntee liiketoimintamallin ja liiketoimintaprosessin käsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa konteksteissa;
5) on tutustunut arvontuotannon teoriaan;
6) tiedostaa sosiaalisen tietojenkäsittelyn merkityksen myös yritysten toiminnassa;
7) tunnistaa modernin teknologian sekä siihen liittyvän viestinnän merkityksen osana yhteiskunnan turvallisuutta sekä
8) osaa arvioida tietoyhteiskuntaa ja siihen liittyviä taloustieteellisiä ilmiöitä monitieteisestä ja myös omasta asemastaan poikkeavasta näkökulmasta.

Description of prerequisites

Suurin osa opintojaksolle osallistuvista opiskelijoista on tietojärjestelmätieteen toisen vuoden pääaineopiskelijoita. Opintojakso sijoittuu kevätlukukaudelle, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on takanaan noin puolentoista lukuvuoden opinnot, joiden aikana hänen olisi tullut suorittaa noin 90 op. Näihin opintoihin sisältyvät perusopintokokonaisuus yrityksen taloustieteissä tai kansantaloustieteessä sekä noin 35 op:n laajuiset tietojärjestelmätieteen opinnot. Opintojaksolle osallistuu vuosittain noin 150 sitä aktiivisesti suorittavaa opiskelijaa. Opiskelijat ovat aiemmissa opinnoissaan tutustuneet taloustieteiden ja tietojärjestelmätieteiden peruskäsitteisiin. Heidän näkökulmansa nykyaikaiseen tietoyhteiskuntaan ja siellä harjoitettavaan liiketoimintaan kytkeytyy kiinteästi opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan ja osaamistasoon. Opintojaksolle osallistuu opintojen suunnitteluun ja opetuksen tarjontaan liittyvien syiden vuoksi vuosittain jonkin verran myös tietojärjestelmätieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoista, joista osa on saattanut aloittaa opintonsa myös opintojakson järjestämislukukauden tammikuussa.

Literature

  • Vaihtelee toteutuskerroittain, pääasia materiaalista on opiskelijoiden saatavilla sähköisesti jossain yliopiston oppimisympäristöistä. Kurssin kirjallisuudessa pyritään mahdollisimman suureen ajankohtaisuuteen ja korkeaan tieteelliseen tasoon kuitenkin siten, että kirjallisuuden vaikeustaso pyritään pitämään kohtullisena.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching