Bachelor's Degree Programme in Mathematics

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Coordinating organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto matematiikassa takaa laaja-alaisen matemaattisen osaamisen, joka antaa valmiudet suorittaa maisterin tutkinto matematiikassa, stokastiikassa ja todennäköisyysteoriassa sekä tilastotieteen ja datatieteen tutkinto-ohjelmassa tai matematiikan aineenopettajalinjalla. Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa perehdytään matematiikan eri osa-alueisiin ja hankitaan kattava tietämys alan peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Matematiikan opintoja täydennetään niitä tukevilla erillisillä oppiaineilla ja yleisopinnoilla. Tutkinnon suorittaneella on perusedellytykset tehtäviin, joissa vaaditaan tarkkuutta, kokonaisuuksien hallintaa, abstraktia ajattelua ja järjestelmällisyyttä.

Learning outcomes

Matematiikan  kandidaatti

  • tunnistaa matematiikan peruskäsitteet ja -teoriat
  • omaa valmiudet laajentaa ja syventää osamistaan maisterivaiheen pääaineessa
  • kykenee hankkimaan tietoa matematiikan oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä
  • osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia
  • on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen
  • on utelias ja avoin matematiikan eri alojen ongelmille sovelluksineen
  • tietää miten matematiikka liittyy yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään
  • kykenee ryhmätyöskentelyyn sekä raportoimaan työstään suullisesti ja kirjallisesti
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin

Structure

Select all (151+ cr)