KEMSYVLUMO Advanced Studies in Chemistry, Primary and Subject Teacher Education (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Kemian syventäviin opintoihin luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille kuuluu luentoja, harjoitustöitä ja laboratorioharjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa laajennetaan kemian perusteiden hyvää hallintaa pedagogisissa konteksteissa. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemiallista sitoutumista kuvaavien teorioiden perusteisiin, kemian reaktiomekanistiseen ajatteluun, kemiallisen tasapainon ja kemiallisen reaktiivisuuden tutkimiseen, kestävän kehityksen periaatteisiin ja tavoitteisiin, sekä kemian käsitteiden ja ilmiöiden pedagogista käsittelyä ja soveltamista oppimisen tukena.

Laboratoriotöissä opetellaan turvallinen ja oikeaoppinen työskentely opetuslaboratoriossa, opitaan kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia. Lisäksi perehdytään tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen oppimisen tukena, sekä kemian pedagogiseen aineenhallintaan tutkimuksellisessa oppimisessa.

Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään tutkimusryhmissä ja sen aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Learning outcomes

Suoritettuaan kemian syventävät opinnot luokan- ja aineenopettajaopiskelijat

  • omaavat hyvän pedagogisen aineenhallinnan
  • osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan työssään
  • ovat kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijoita
  • osaavat tutkia ja selvittää kemian oppimista ja ymmärtämistä työssään
  • ymmärtävät monipuolisen kokeellisen työskentelyn merkityksen kemian oppimisessa
  • osaavat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mittausautomaatiota opetustyössään
  • tiedostavat opettajan työn merkityksen lasten ja nuorten kehittymisessä
  • kokevat jatkuvan oppimisen tärkeäksi osaksi työssä kehittymistä
  • osaavat kehittää opetustaan ja alan osaamistaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Description of prerequisites

Kemian aineopinnot

Additional information

Pro gradu -tutkielman laajuus on 20 op.

Structure

Select all (60+ cr)