KEMS7180 Research Methods of Teaching (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • Opetuksen tutkimusmenetelmiin tutustuminen luonnontieteellisen didaktisen Pro gradu -tutkielman tukemiseksi.
  • Kurssi sisältää neljä opetuksen tutkimuksen osa-aluetta: haastattelu, havainnointi, kyselytutkimus sekä tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys.
  • Kurssilla tehdään ryhmätöitä, joita esitellään luennoilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleisimmät opetuksen tutkimusmenetelmät ja niiden käyttökohteet.
  • tuntee luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin periaatteet.
  • pystyy soveltamaan yleisimpiä opetuksen tutkimuksen menetelmiä omassa tutkimusprojektissaan.

Työelämätaidot

Opiskelija

  • kykenee toimimaan tutkivana opettajana.
  • tuntee yleisimmät opetuksen tutkimusmenetelmät.
  • pystyy soveltamaan tutkimusmenetelmien osaamistaan opetuksen arvioinnin toteutuksessa ja kehittämisessä.
  • osaa toimia yhteistoiminnallisesti opetuksen kehittämisessä ja opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.


Additional information

Opintojakso suoritetaan ennen pro gradu -tutkielman aloittamista.

Description of prerequisites

KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa ja KEMS702 Kemian opetuksen käsitteet ja ilmiöt.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ja aktiivista läsnäoloa kurssilla.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Pienryhmätapaamisia, oppismistehtäviä

Teaching