KEMS717 Learning and Teaching Chemistry Through Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Tutkimuksellinen oppiminen: menetelmät ja soveltaminen.
 • Projektioppiminen: menetelmät ja soveltaminen.
 • Aktiivinen oppiminen työtapana.
 • Kokeellisen työskentelyn arviointi.
 • Ilmiöpohjainen oppiminen opetuksen viitekehyksenä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee tutkivan oppimisen periaatteet.
 • tuntee projektioppimisen periaatteet.
 • tuntee ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteet.
 • osaa soveltaa kurssin sisältöjä oman opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Työelämätaidot

Opiskelija

 • tuntee tutkimukselliseen oppimiseen ja projektioppimiseen liittyviä haasteita sekä niihin sovellettavia toiminnallisia ratkaisumalleja.
 • omaa omakohtaista kokemusta erilaisista aktivoivista opetusmenetelmistä.
 • pystyy toimimaan muutosagenttina ilmiöpohjaisen oppimisen kontekstissa eri oppiainerajat ylittävää opetusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja tuloksia arvioitaessa.

Additional information

Opintojakso pyritään järjestämään joka lukuvuosi, mutta muutoksia voi tulla. Tarkempi tieto opetusohjelmassa.

Description of prerequisites

KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa tai vastaavat tiedot.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväskytysti (1/5) edellyttää aktiivista osallistumista laboratoriotyöskentelyyn ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 5, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja, pienryhmätyöskentelyä, raportointia, itsenäistä tutkimuksen suunnittelua

Teaching