KEMS716 Experimental Kitchen Chemistry (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Kontekstisidonnainen kokeellinen kemian opetus.
 • Tutustuminen kemian opetuksen integraatioon elintarvikkeet ja ruoanvalmistus -teeman avulla.
 • Elintarvikkeiden ja ruoanvalmistuksen kemia, molekyyligastronomia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tutustunut keittiökemian kokeellisiin töihin kemian opetuksen näkökulmasta.
 • tuntee kemian opetuksen integraation hyötyjä ja haasteita sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta.
 • on kehittynyt kemian opettajan ammattitaidossa.
 • jäsentää kemian sisältöjen oppimista oman pohdinnan kautta.
 • on kehittynyt raportointitaidoissa.
 • on kehittynyt kokeellisen työskentelyn ohjaamisessa.

Työelämätaidot

Opiskelija

 • kykenee integroivaan luonnontieteiden opetukseen.
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokeellista työtä.
 • osaa raportoida osaamisestaan ja toiminnastaan kokeellisen työskentelyn yhteydessä.
 • tuntee aihepiiriin liittyviä kestävän kehityksen periaatteita, niiden haasteita ja kykenee etsimään ratkaisuja haasteisiin omakohtaisesti ja oppilasnäkökulmasta.

Additional information

Kurssin voi suorittaa lukuvuonna 2021-2022.

Description of prerequisites

KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa tai vastaavat tiedot.

Compulsory prerequisites

Study materials

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytysti (1/5) edellyttää aktiivista osallistumista laboratoriotyöskentelyyn ja tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja, labrotatoriotöitä pienryhmissä, oppimistehtäviä, oppilasvierailujen suunnittelua ja oppilasvierailuja sekä tentti.

No published teaching