Master's Degree Programme in Early Childhood Education

Degree title:
Master of Arts (Education)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä.

Maisteriopintojen aikana opiskelija rakentaa tietoisesti varhaiskasvatustieteellistä asiantuntijan identiteettiä. Maisterikoulutuksen tavoitteena on antaa teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen toimia asiantuntijana varhaiskasvatusalan tutkimus-, arviointi- ja kehittämistehtävissä sekä tukea varhaiskasvatustieteellisen asiantuntija- identiteetin rakentamista. Koulutus antaa valmiudet toimia päiväkodin johtajana sekä asiantuntijana alan opetus- ja koulutustehtävissä. Koulutus antaa myös valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Maisteriopinnot rakentuvat kandidaatin tutkinnolle. Maisteriopinnoissa suoritetaan varhaiskasvatustieteen syventävät opinnot, jotka ryhmittyvät varhaiskasvatuksen sisältöopinnoiksi, varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventäväksi harjoitteluksi, tutkimusmenetelmäopinnoiksi ja tutkielmaopinnoiksi. Syventävien opintojen laajuus on 80 opintopistettä ja opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen pro gradu -tutkielma. Opiskelija voi suorittaa varhaiskasvatustieteen syventävät opinnot siten, että hän saattaa loppuun kasvatustieteen kandidaattiopinnoissa (varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus) aloitetut opettajan pedagogiset opinnot.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävä harjoittelu on laajuudeltaan 10 opintopistettä. Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kehittämistyöhön ja johtamiseen. Harjoittelun voi suorittaa monenlaisissa varhaiskasvatusalan tehtävissä ja toimintaympäristöissä.

Maisterin tutkintoon sisältyy 34 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää perus-, aine- tai syventävän opintokokonaisuuden, temaattisen moduulin tai yksittäisiä korkeakoulutasoisia opintojaksoja.


Maisterin tutkinnon opinnoista vähintään 10 opintopistettä suositellaan suoritettavaksi vieraalla kielellä. Kaikkien on kuitenkin suoritettava vähintään 5 op vieraskielisenä opetuksena. Vieraskieliseksi opetukseksi katsotaan opetus, jossa kontaktiopetus annetaan muulla kuin suomen kielellä. 

Learning outcomes

Tiedot

Opiskelija hallitsee tieteenalansa käsitteet ja menetelmät, joita hän käyttää itsenäisen ajattelun, kehittämistyön ja tutkimuksen perustana. Opiskelija tuntee alan uusimman tutkimustiedon, jonka avulla hän kykenee tarkastelemaan kriittisesti varhaiskasvatusalan ilmiöitä, lähialojen ja -tieteiden keskeisiä kysymyksiä ja niiden yhteyksiä varhaiskasvatustieteeseen. 

Taidot

Opiskelijalla on monipuoliset ongelmaratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja eri alojen tietojen yhdistämisessä. Opiskelijalla on kyky kriittiseen ja eettiseen ajatteluun ja toimintaan. Opiskelija saa valmiuksia johtaa ja ohjata organisaation toimintaprosesseja ja pedagogiikkaa. Hän hallitsee oman alansa tieteellisen viestinnän.

Osaaminen

Opiskelija kykenee tuottamaan ja soveltamaan itsenäisesti uutta tietoa ammattialallaan. Hän osaa toimia varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatustieteen asiantuntijana sekä ottaa vastuuta ammattialansa kehittämisestä. Opiskelija osaa johtaa, arvioida ja kehittää varhaiskasvatustyötä monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hänellä on valmiudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Hän osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa varhaiskasvatusalan ympäristöissä. Hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (85+ cr)