VKTS1009 Expertise and Organizational Leadership in Early Childhood Education (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

johtajuuden teoreettinen ja sisällöllinen tarkastelu varhaiskasvatuksessa,
kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen johtajuutta, varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja identiteetti työelämän muuttuvissa ympäristöissä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää johtajuuden ilmiön ominaispiirteet ja rakentumisen
  • tuntee johtajuusteorioita sekä johtajuutta koskevia uusimpia lähestymistapoja
  • osaa reflektoida ja jäsentää kehittyvää varhaiskasvatuksen asiantuntijan identiteettiään ja ammatillista toimijuuttaan työelämän muuttuvissa konteksteissa

Additional information

Pakollinen opintojakso varhaiskasvatustieteen syventävissä opinnoissa.

Description of prerequisites

suoritettuna opintojaksot VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus sekä VAAM3020 Syventävä harjoittelu tai kandidaatin tutkinto

Study materials

Northouse, P. G. 2013. Leadership: theory and practice. 6th ed. Sage.

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, lukupiirityöskentely, seminaari, HOPSin laatiminen (ilmoittaudu yhteen HOPS-ohjaukseen) , itsenäinen työskentely.
Evaluation criteria:
Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching