VKTS1049 Pedagogical Leadership and Quality Management (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Pedagogisen johtajuuden keskeiset käsitteet ja käytännöt; varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisen arvioinnin ja laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja käytännöt; työyhteisöjen ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen keskeiset käsitteet ja käytännöt

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisiä pedagogista johtajuutta koskevia käsitteitä ja teorioita
  • tuntee arvioinnin ja laadunhallinnan peruskäsitteitä ja toteutusprosesseja sekä pedagogisen kehittämistyön lähtökohtia
  • tiedostaa pedagogisen johtajuuden ja laadunhallinnan merkityksen osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta
  • osaa jäsentää pedagogisen johtamistyön sisältöjä ja haasteita varhaiskasvatusorganisaation eri tasoilla
  • syventää osaamistaan varhaiskasvatustyön arvioinnista ja kehittämisestä
  • osaa ohjata työyhteisön osaamista ja ammatillista kehittymistä

Additional information

Opintojakso on osa Johtajuus kasvatusalalla -moduulia. Opintojaksolle otetaan 10 opiskelijaa, jotka suorittavat moduulia (lv.2020-2021). 

Study materials

Kirjallisuus (soveltuvin osin, tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa):

Aubrey, C. 2011/2016. Leading and Managing in the Early Years
London.SAGE. Print ISBN: 9781849207553 |
Online ISBN: 9781473957688

Parrila, S. & Fonsén, E. (toim.) 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. JKL: PS-kustannus. ISBN: 978-952-451-715-7

Reed, M. & Canning, N. (Eds.) 2012. Implementing Quality Improvement and Change in the Early Years. London: SAGE. Print ISBN: 9780857021694 |
Online ISBN: 9781446250747

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press.
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100802/Toikko_Rantanen_Tutkimuksellnen_kehittamistoiminta.pdf?sequence=1

Artikkeleita sopimuksen mukaan

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen; oppimistehtävän/tentin tekeminen.
Evaluation criteria:
Arvosana perustuu oppimistehtävään/tenttiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching