VKTSYV Advanced Studies in Early Childhood Education (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

varhaiskasvatuksen tieteellisesti jäsennetty ilmiökenttä; tutkimus- ja kehittämistehtäväosaaminen; opettamis- ja ohjausosaaminen: tutkijan perustaidot: tieteelliset vuorovaikutustaidot

Learning outcomes

Syventävien opintojen tavoitteena on, että opiskelija

  • kykenee hahmottamaan varhaiskasvatuksen ilmiökenttää tieteellisten käsitteiden kautta sekä perustaa tietämyksensä ja ymmärryksensä ajankohtaiseen, kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon

  • osaa jäsentää ja ratkaista varhaiskasvatusalan tutkimus- ja kehittämisongelmia tutkimustiedon pohjalta huomioiden ratkaisujen eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

  • omaksuu taitoja ja sisällöllistä asiantuntijuutta, joita tarvitaan kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa tapahtuvan oppimisen ja kehittymisen tukemiseen ja ohjaamiseen

  • osaa raportoida tietokokonaisuuksia tieteellisen käytännön mukaisesti ja kykenee laatimaan itsenäisesti varhaiskasvatustieteen aihepiiriin sijoittuvan tieteellisen tutkielman

  • hallitsee tieteenalansa kysymyksissä vaadittavan suullisen ja kirjallisen viestinnän

  • kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen varhaiskasvatustieteellisissä kysymyksissä

  • omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet

Description of prerequisites

Edeltävinä opintoina varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot (35 op).

Additional information

Sisältöopinnot 20 op

Syventävien sisältöopintojen tavoitteena on varhaiskasvatus- ja opetustyön kehittämiseen liittyvän osaamisen laajentaminen ja syventäminen. Opiskelija sisäistää tutkivaan työotteeseen perustuvan toimintatavan ja vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään ja asiantuntijaosaamistaan. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää HOPSinsa mukaisesti valinnaisiin syventäviin sisältöopintoihin 5 opintopistettä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tavoitteena on, että opiskelijan tutkinto sisältää vähintään 10 opintopistettä vieraalla kielellä suoritettuja opintoja.

Structure

Select all (80+ cr)