GERSYV Advanced Studies in Gerontology and Public Health (70 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Gerontologian ja kansanterveyden syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida vanhenemisen vaikutuksia kansanterveyteen, väestön työ- ja toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin
• tietää ja osaa arvioida, miten iäkkäiden ihmisten terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, toimintakykyä ja osallisuutta voidaan edistää ehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen, kompensaation ja muiden toimenpiteiden avulla
• tuntee ja osaa arvioida vanhenemisen erityiskysymyksiä sekä ymmärtää gerontologian monitieteisen luonteen
• osaa vertailla gerontologian keskeisiä teorioita sekä tuntee gerontologisen tutkimuksen nykytilan ja tunnistaa uuden tiedon tarpeita
• osaa kriittisesti arvioida tieteellistä tietoa sekä itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua vanhenemisesta
• hallitsee syvällisesti valitsemansa pro gradu –tutkielman aihepiirin ja siihen tarvittavan tutkimusmetodiikan
• osaa soveltaa gerontologista tietoa ja edistää gerontologista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla

Description of prerequisites

Terveystieteiden perus- ja aineopinnot

Structure

Select all (70 cr)