GERS1001 Gerontological Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimusideasta tutkimuksen toteuttamiseen
Tutkimusinfrastruktuuri
Ikääntymisen tutkimusasetelmat
Terveyden, toimintakyvyn ja toiminnanvajauksien tutkimus
Elämänkulkututkimus, pitkäikäisyystutkimus, elinaikatutkimus
Yhteiskunnan gerontologiset tietotarpeet
Vanhenemisen geneettinen tutkimus
Translaatiotutkimus
Tutkimustieto hyvinvoinnin edistäjänä

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia)
Itsenäinen opiskelu: kirjallinen tehtävä luennoista ja kirjallisuuden suorittamien kirjallisella tehtävällä

Arviointiperusteet

Luennot 50 %, kirjallinen tehtävä 50 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kriittisesti arvioida gerontologisen tutkimuksen nykytilaa
• osaa analysoida gerontologian keskeisimpiä tutkimuskohteita ja teorioita
• osaa perustella gerontologian tietotarpeita tieteen näkökulmasta
• osaa selittää uuden gerontologisen tiedon tuottamisen periaatteet
• osaa arvioida vanhojen ihmisten tutkimuksen eettisiä ja metodologisia erityispiirteitä
• osaa selittää tiedeympäristön merkityksen gerontologiselle tutkimukselle
• osaa määrittää pro gradu –tutkimuksensa aihepiirin ja siihen tarvittavan aineiston

Additional information

Kevätlukukausi

Literature

  • Bengtson, V.L., Gans, D., Putney, N.M. & Silverstein, M. (toim.) 2009. Handbook of theories of aging. 2. painos. New York, NY: Springer. (816 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item