TGES008 Gerontological Rehabilitation (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Gerontologisen kuntoutuksen erityispiirteet
Toimintakyvyn edistäminen ikääntyneillä
Vanhenemista koskevan tutkimustiedon soveltaminen käytännön kuntoutustoiminnassa
Kuntoutuksen merkitys iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä ja tukemisessa

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen orientoivalle luennolle, 4 tuntia
Aktiivinen osallistuminen kahteen gerontologian alan seminaariin tai kongressiin (esim. GeroCenterin kevätseminaari) TAI
Itse järjestetyt kolme tutustumiskäyntiä ikääntyneiden kuntoutusta järjestäviin organisaatioihin ja perehtyminen järjestävien tahojen kuntoutuksen toteutukseen
Seminaareista tai tutustumiskäynneistä tuotettu kirjallinen tehtävä
Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Kirjatentti 80 %, kirjallinen tehtävä 20 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää ja analysoida gerontologisen kuntoutuksen erityispiirteitä
• osaa soveltaa erityispiirteitä keskeisten kuntoutusryhmien kuntoutusohjeiden laatimiseen
• osaa suunnitella ja arvioida kriittisesti ennaltaehkäiseviä, varhaisvaiheen ja kuntoutustoimenpiteitä ikääntyneiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
• osaa kehittää uusia tapoja toteuttaa ikääntyneiden ihmisten kuntoutusta

Additional information

Kevätlukukausi

Study materials

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssilla

Literature

  • Lewis, C B. & Bottomley, J.M. 2007. Geriatric rehabilitation: a clinical approach. 3. painos. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (517 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item