TTIKOA Terveystieteiden opintokokonaisuus I (30 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:
Vain Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutuksen opiskelijoille (https://opinto-opas.jyu.fi/2021/fi/koulutus/tekkandimaisterikou/ ).

Description

Terveystieteiden laaja opintokokonaisuus on tarkoitettu DI-koulutuksessa opiskelevien suuntautumisvaihtoehdoksi kandidaattivaiheessa. Tämä kokonaisuus sisältää terveystieteiden perus- ja aineopintoja sekä terveystieteiden tutkimusmenetelmiä. Kokonaisuus antaa valmiudet terveystieteellisten peruskäsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä valmiudet valita terveystieteiden syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto. 

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
  • osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn ja ikääntymisen peruskäsitteitä
  • osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa eri ikäkausina
  • osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita
  • osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
  • osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
  • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia
  • osaa kuvata hallinnon ja päätöksenteon keskeisiä käsitteitä sekä sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon liittyvää lainsäädäntöä ja järjestelmiä
  • osaa tunnistaa (terveystieteisiin liittyvän) eettisen ongelman ja eritellä siihen liittyviä näkökulmia
  • osaa kuvata terveystieteissä käytettäviä tutkimusasetelmia ja osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia sekä arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää  

Structure

Select all (30–33 cr)