OKLPOM Multidisciplinary Studies in Subjects and Cross-Curricular Thematic Modules Taught in Basic Education (60 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Johdatus monialaisiin opintoihin, oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja koontiseminaari.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa omat asenteensa ja uskomuksensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä̈ kriittisesti
  • tunnistaa eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tiedonalojen merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta
  • ymmärtää̈ oppijoiden ja oppijaryhmien moninaisuuden merkityksen oppimisen ohjaamisessa
  • tunnistaa oppiaineiden erityisluonteen ja osaa tarkastella sitä yli oppiainerajojen
  • osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä oppiainekirjoon liittyviä ideologisia ja poliittisia sidoksia
  • osaa suunnitella opetusta sekä ohjata ja arvioida oppimista eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa luokilla 1–6 sekä̈ esiopetuksessa.

Additional information

Opintojen rakenne: Opinnot rakentuvat yhteisistä johdanto- ja koontiseminaariopintojaksoista, eri oppiaineiden opintojaksoista sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opintojaksoista. Oppiaineiden opintojaksot keskittyvät niihin teemoihin, sisältöihin ja ilmiöihin, jotka ovat kullekin oppiaineelle erityisiä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet -opintojaksoilla opiskellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
POM-opinnot alkavat johdanto-opintojaksolla, jonka jälkeen opiskellaan eri aineiden/aineryhmien opintojaksot 1. ja 2. POM-opintovuoden aikana. Integroivien oppimiskokonaisuuksien ensimmäinen osa opiskellaan 2. POM-opintovuonna ja toinen ja kolmas osa 3. POM-opintovuonna. POM-opinnot päätetään koontiseminaariin.

Structure

Select all (60 cr)