POMM1002 Introduction to multidisciplinary studies (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oppiaineiden filosofia ja politiikka, kielipedagogiikka sekä monilukutaito eri oppiaineissa, tiedonkäsitykset, taidon oppiminen, eri oppiaineet kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa, esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka.


Työstetään kaikkia opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa oppiaineita kohtaan omaksumiaan asenteita ja valmiuksia
  • tunnistaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia sekä oppiaineiden pedagogiikkaan liittyviä erilaisia valintoja, jotka voivat olla esimerkiksi ideologisia ja poliittisia
  • hahmottaa oppiaineiden ominaispiirteitä ja yhtäläisyyksiä geneeristen taitojen kehittämisessä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
  • tiedostaa aistihavaintojen, toiminnan ja oppimistapojen sekä oppimisen ympäristöjen merkityksen oppimisessa
  • osaa eritellä ajatteluaan sekä vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan opettajuuden ydinosaamisalueiden näkökulmasta.

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
osallistuminen luento- ja pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROpen laatiminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
osallistuminen luento- ja pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROpen laatiminen
Language:
Finnish
Study methods:

luento- ja pienryhmäopetus, opintotehtävien ja PROpen laatiminen

Study materials:

ilmoitetaan opintojaksolla

Teaching